Колажиране

Larje Kolaj

Дигиталния колаж е техника, посредством компютърна обработка, с която се
обединяват различни визуални елементи в цялостна композиция.Изключително
използвано при дизайна на рекламни брошури, каталози, плакати и други